Hyppää pääsisältöön

Koordinaatti kehittyy muutoksessa

Kuvaus

Uusi vaihe käynnistyi Koordinaatin työssä, kun nuorisoalan osaamiskeskukset aloittivat toimintansa 1.4.2020. Opetus-ja kulttuuriministeriö nimesi kaikkiaan kuusi osaamiskeskusta vuosille 2020–2023. Kaikki osaamiskeskukset ovat useamman eri toimijan yhteenliittymiä. Koordinaatti on mukana niistä kolmessa. Teemoiltaan näiden yhteenliittymien tehtävät kohdentuvat kunnissa tehtävään nuorisotyöhön, digitaaliseen nuorisotyöhön ja osallisuuteen, joiden parissa Koordinaatti työskentelee seuraavat vuodet.
Koordinaatti

Sisältö

Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Osaamiskeskustoiminnan painopisteet määritellään Valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa 2020–2023 (VANUPO). Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Osallisuuden osaamiskeskus ja Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus koostuvat Koordinaatin lisäksi yhteensä kymmenestä osapuolesta. Koordinaatin työ on aina ollut verkostoyhteistyötä, verkostomaisella työotteella, joten toimintatapa ei ole varsinaisesti muuttunut radikaalisti aiemmasta.

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff kertoo, että uuden osaamiskeskustyön myötä tiimi on järjestäytynyt uudelleen. Jaana kertoo työn tekemisen muuttuneen erityisesti siitä näkökulmasta, että nyt verkostomaista yhteistyötä tehdään myös oman tiimin sisällä.

“Uusi järjestäytyminen on järjestänyt myös ajattelutapaamme. Työhömme on tullut uudella tavalla myös mikroverkostoyhteistyötä. Koordinaatti on muuttunut osaamiskeskuksesta osaamiskeskusyhteenliittymissä toimivaksi osatoteuttajaksi. Niin kuin kaikki osaamiskeskustyötä tällä hetkellä tekevät. Aiempaan verrattuna käytössä on myös noin kaksi henkilötyövuotta vähemmän. Tosin myös tehtävämme ovat selkeämmin rajatut”,  kuvailee Fedotoff muutosta.

Koordinaatti on mukana kolmessa osaamiskeskusyhteenliittymässä, joten jokapäiväisessä työssä painottuvat kolme teemallista osa-aluetta ja sen myötä kolme yhteenliittymää ja niiden laajat verkostot.

 

Osaamisen vahvistaminen työn keskiössä

Osaamiskeskusten järjestäytyminen ja itse hakuprosessi oli vaativaa ja aikaa vievää. Päätöksen ja osaamiskeskusten nimeämisen jälkeen keskiöön nousi se, miten Koordinaatin työ järjestäytyy mahdollisimman sujuvaksi ja miten hahmotetaan tarkoituksenmukaiset yhteistyökohdat ja linkitykset eri osaamiskeskuspainopisteiden välillä Koordinaatin oman työn sisällä.

”Kaiken kaikkiaan työ on lähtenyt vauhdilla käyntiin ja ensimmäiselle toimintakaudelle asetettuja tavoitteita on saavutettu hyvin. Vahvuutemme on verkostomainen, aktiivinen ja ennakoiva työote. Meidän tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota kokonaisuuteen, siihen miten Koordinaatin työssä linkitetään ja tuodaan yhteen kaikkien kolmen eri osaamiskeskuksen painopisteet sekä toiminnat”, toteaa Fedotoff.

“Keskitymme tehtävässämme edistämään ja kehittämään nuorten tieto-ja neuvontatyötä vahvistamalla työntekijöiden osaamista erilaisin koulutuksin ja materiaalein, tarjoamalla sparrausta sekä konsultointia”, korostaa kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff.

Lisäksi digitaalisuus ja osallisuuden edistäminen ovat avainalueita Koordinaatin työssä. Yhä edelleen on tärkeää myös hyvien käytäntöjen levittäminen ja jalkauttaminen sekä tiedontuotanto.

Koordinaatin tavoitteena on tuottaa verkkoon yhä enenevässä määrin itseopiskelumateriaalia ja tarjota koulutusta verkko-oppimisympäristössä. Nuorten tieto-ja neuvontatyön toimijoiden työn tueksi kehitetään jatkossakin välineitä ja menetelmiä, sekä kootaan ja tuotetaan tietoa. Osaamisen vahvistamisen, kehittämisen ja kehittämisen tuen lisäksi yksi keskeinen palvelualue Koordinaatin työssä ovat valtakunnalliset verkkopalvelut. Koordinaatti ylläpitää Koordinaatti.fi-, Nutitilastot.fi- sekä nuorille suunnattuja Nuortenelämä.fi- ja Nuortenideat.fi-palveluita osana tehtäviään.

 

Työn painopisteet Valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta

Koordinaatin tavoitteena on vuodesta 2006 lähtien ollut se, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on tasavertaisesti käytettävissään laadukkaat nuorten tieto-ja neuvontapalvelut. Osaamiskeskustoiminnan painopisteet määritellään valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa 2020–2023.

Tutustu tarkemmin Valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan 2020–2023.


Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunaa hallinnoi Lahden kaupunki. Koordinaatin lisäksi mukana ovat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu oy (Juvenia), Nuorisotutkimusseura ry, Allianssin nuorisovaihto, Mieli mielenterveys ry ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. 

Osallisuuden osaamiskeskusta hallinnoi Nuorten Akatemia ry ja mukana yhteenliittymässä ovat Koordinaatin lisäksi Kehittämiskeskus Opinkirjo ry ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. 

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen hallinnollinen vastuu on Helsingin kaupungilla/Verkellä ja sen yhteistyötahona toimii Koordinaatti.


Tutustu tarkemmin Nuorisoalan osaamiskeskuksiin 2020–2023.

Lue lisää Osallisuuden osaamiskeskuksesta.

Lue lisää Verken ja Koordinaatin muodostamasta Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksesta.

Lue lisää kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunasta.
 

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!