Hyppää pääsisältöön

Periaatteet ja suositukset

Nuorten tieto- ja neuvontatyölle Suomessa suuntaviivaa antavat seuraavat asiakirjat ja toimenpideohjelmat: 
 • Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet (2018) 
 • Euroopan neuvoston suositukset nuorisotiedotuksesta No.R (90) 7 & 2010 Rec(2010)8 
 • Euroopan neuvoston suositus CM/Rec(2016)7 nuorten mahdollisuuksista käyttää oikeuksia 
 • Euroopan neuvoston suositus CM/Rec(2017)4 jäsenvaltioille nuorisotyöstä 
 • Suomen nuorisolaki 
 • Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 
 • Yhdenvertaisuuslaki 
 • Kuntien ja alueiden omat strategiat ja toimenpideohjelmat 
 • Euroopan unionin nuorisostrategia vuosille 2019-2027 
 • Elinikäisen ohjauksen eurooppalaiset ja kansalliset asiakirjat 
 • Euroopan ihmisoikeussopimus 
 • YK:n kansainvälinen ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksien sopimus 

 

Nuorisolaki 

Suomessa tehtävään nuorten tieto- ja neuvontatyöhön vaikuttaa nuorisolaki, jonka tavoitteisiin myös nuorisolain mukaiset palvelut sitoutuvat. Vuoden 2017 alussa voimaan tullut  uusi nuorisolaki (1285/2016)  kumosi aiemman nuorisolain (72/2006). 

Nuorisolaki pyrkii edistämään  nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia  sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Lain tavoitteena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista samoin kuin nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa,  edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. 

Tavoitteiden lähtökohtina ovat yhteisvastuu, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö. 

 

Euroopan neuvoston suositukset 

Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2010 uuden suosituksensa nuorisotiedotuksesta jäsenvaltioille. Edellinen suositus on vuodelta 1990. Suosituksessa korostetaan nuorten mahdollisuutta saada kattavaa, objektiivista, ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa  kaikkiin kysymyksiin, jotka perustuvat heidän erityisiin tiedontarpeisiinsa. Suosituksessa ministerikomitea katsoo, että 

 • demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseksi nuorilla on oltava mahdollisuus saada kattavaa, objektiivista, ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa kaikista heitä askarruttavista kysymyksistä, jotka perustuvat heidän erityisiin tarpeisiinsa 
 • tieto ja nuorten kyky arvioida ja käyttää sitä ovat edellytyksiä nuorten aktiiviselle osallistumiselle yhteiskuntaan ja heidän toiminnalleen vastuullisina kansalaisina 
 • nuoret osallistuvat yhä enemmän tiedon tuottamiseen sekä julkaisemiseen ja käyttävät siinä tieto- ja viestintätekniikoiden tarjoamia mahdollisuuksia 

 

Eurooppalaiset periaatteet 

Koordinaatti on nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisen kattojärjestö  ERYICAn  (European Youth Information and Counselling Agency) jäsen. Suomalaiset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toimivat  nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisten periaatteiden  mukaisesti. Periaatteet on hyväksytty ensimmäisen kerran vuonna 1993. Vuonna 2018 julkaistut uudet periaatteet ovat ladattavissa  materiaalit-sivulla. 

Eurooppalaiset periaatteet toimivat suosituksena nuorten tieto- ja neuvontatyölle. Periaatteet muodostavat lähtökohdan, jolle kattavaa, resursoitua, yhtenäistä ja koordinoitua nuorten tieto- ja neuvontatyötä koskevat vähimmäisvaatimukset ja laatutoimenpiteet tulisi määrittää. Nämä seikat tulisi huomioida olennaisena osana kunkin maan nuorisopolitiikkaa. 

Periaatteet on jaoteltu yhdeksään eri kokonaisuuteen

 1. Riippumaton 
 2. Saavutettava 
 3. Kattava 
 4. Tarveperusteinen 
 5. Vahvistava 
 6. Osallistava 
 7. Eettinen 
 8. Ammatillinen 
 9. Ennakoiva 

Katso periaatteet kokonaisuudessaan materiaalipankistamme.

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!