Hyppää pääsisältöön

Tilannekatsaus: lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta

Kuvaus

Koordinaatti vastaa Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen toimenpiteistä, jotka liittyvät lasten ja nuorten seksuaalisen houkuttelun (grooming) ennaltaehkäisemiseen. Yhtenä toimenpiteenä Koordinaatti on julkaissut tilannekatsausraportin lasten ja nuorten kohtaaman seksuaalisen häirinnän, seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ajankohtaisesta tilanteesta Suomessa.
Henkilöitä kuvassa selin.

Sisältö

Tilannekatsausraportissa määritellään aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet, kuvataan ilmiötä, kerrotaan ajankohtaisesta tutkimustiedosta sekä esitellään kansainvälisiä velvoitteita, kansallisia ohjelmia ja strategioita. Raportti antaa kattavan kuvan tämänhetkisestä tilanteesta Suomessa ja toimii ministeriöiden välisen koordinaatiohankkeen työn tukena esitellen myös teemaan liittyviä keskeisimpiä kehittämistarpeita. Tilannekatsaus on tehty koordinaatiohankkeen toimeksiannosta.

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2020–2023 (VANUPO) sisältää lasten ja nuorten kohtaaman seksuaalisen häirinnän ja houkuttelun ennaltaehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä.

”VANUPOssa määritellään hallituksen nuorisopoliittiset tavoitteet. Yhtenä tavoitteena on, että nuori luottaa yhteiskuntaan ja samalla omaan tulevaisuuteensa. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että nuorten valmiuksia toimia kiusaamis- ja häirintätilanteissa vahvistetaan”, kertoo kulttuuriasianneuvos Seija Astala opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

>> Tutustu tarkemmin Valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan 2020–2023

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen yksi tavoitteista on hallinnonalojen välisen yhteistyön ja koordinaation tukeminen nuorten some-houkuttelun (grooming) ennaltaehkäisemiseksi. 

“Koordinaatioryhmän tavoitteena on pyrkiä hallinnonalat ylittäviin ratkaisuihin pitkäjänteisten ja vaikuttavien toimintatapojen ja –mallien löytämiseksi ilmiön torjumiseksi ja samalla varmistaa, että käytettävissä olevat määrärahat myös kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti”, kuvaa Astala koordinaatioryhmän keskeisimpiä tavoitteita.

Lisäksi Astala tarkentaa, että tavoitteena on myös lisätä nuorten, heidän huoltajiensa ja nuorten parissa toimivien osaamista digitaalisista ympäristöistä muun muassa mediakasvatuksen avulla ja kehittää turvallisempaa ja tiedostavampaa toimintaa ja käyttäytymistä monimediaalisessa ympäristössä. 

Astala kertoo, että VANUPOssa esitettyjen tavoitteiden toteutumista seurataan sekä poliittisella tasolla ministeriryhmässä että säännöllisesti virkamiestasolla eri ministeriöiden edustajista koostuvassa VANUPO-yhteistyöryhmässä. Lisäksi ilmiön yleisyyttä ja eri ilmenemismuotoja seurataan lasten ja nuorten keskuudessa kouluterveyskyselyssä. 

Yhteistyön tehostaminen ja yhteinen käsitteistö 

Koordinaatioryhmän työn tueksi tehdyssä raportissa esitellään toimenpiteitä, joita Suomessa tehdään lasten ja nuorten suojelemiseksi seksuaaliselta häirinnältä, houkuttelulta ja seksuaaliväkivallalta. Yksi keskeisistä huomioista ja kehittämistarpeista on tarve tehostaa yhteistyötä, sillä Suomessa kehitetään ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta eri toimintoja, menetelmiä ja muita materiaaleja eri hallinnonaloilla. Jotta vältettäisiin päällekkäisyyttä ja voitaisiin jakaa hyviä käytäntöjä laajemmalle joukolle, tulee tiedonvälitystä kehittää. Rahoitusta saavat tahot tulee saattaa entistä paremmin yhteen ja varmistaa hankkeiden tulosten jalkauttaminen mahdollisimman laajalle. Suositeltavaa on myös suunnata rahoitusta vaikuttaville ja pitkäkestoisille hankkeille.

Tilannekatsausraportissa tuodaan esiin se, että käsitteistö, joka liittyy lasten ja nuorten kohtaamaan seksuaaliväkivaltaan, tulee yhdenmukaistaa kansallisesti. Koordinaatin erityisasiantuntija Mika Pietilä kertoo, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Barnahus-hankkeessa tehdään parhaillaan käsitteisiin liittyvää työtä. Tarkoituksena on selvittää, millä tavoin koordinaatioryhmän eri toimijat ja Koordinaatti voisivat olla mukana tässä prosessissa. Yhdenmukaistamalla ammattilaisten käyttämä käsitteistöä luodaan pohja entistä parempaan yhteistyöhön, tiedon keräämiseen ja tutkimukseen kansallisesti. 

Kehitä osaamistasi opiskelemalla itsenäisesti 

Lasten ja nuorten kohtaaman seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn linkittyy vahvasti muun muassa tunne- ja turvataito-, media- ja seksuaalikasvatus. Erityisesti digitaalisten turvataitojen vahvistaminen sekä lakitietouden lisääminen ovat teemoja, jotka tulee huomioida koulutuksissa. On tärkeää, että työyhteisö mahdollistaa työntekijöiden kouluttautuminen aiheesta. Lisäksi on tärkeää olla yhteinen suunnitelma siitä, miten lasten ja nuorten kohtaama seksuaalinen houkuttelu ja seksuaaliväkivalta otetaan puheeksi ja huomioidaan toiminnassa.

Osaamisen vahvistaminen ja yhteisesti sovitut organisaation toimintaohjeet tukevat ennaltaehkäisevää työtä ja helpottavat työn tekemistä nuorten parissa. Lasten ja nuorten parissa työskentelevillä on tärkeää olla perustiedot siitä, millä tavoin voi käsitellä usein haastavaksi koettua aihetta lasten ja nuorten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta tai seksuaaliväkivallasta. Työntekijän ei tarvitse olla alan asiantuntija, mutta aiheeseen perehtyminen helpottaa sen käsittelyä yllättävissä tilanteissa.

Koordinaatti tukee nuorten parissa työtä tekeviä oman osaamisen kehittämisessä tarjoamalla siihen monipuolisia materiaaleja. Ennaltaehkäisevään työhön on olemassa paljon hyviä ja konkreettisia menetelmiä eri näkökulmista. Opas, verkkokurssi ja muut materiaalit on toteutettu nuorten parissa työskenteleviä varten.

Tutustu materiaaleihin

>> Lue lisää tilannekatsausraportista ”Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä, seksuaalinen houkuttelu (grooming) ja seksuaaliväkivalta Suomessa - Tilannekatsaus syyskuu 2020”
>> Perehdy seksuaalisen houkuttelun ennaltaehkäisyyn verkkokurssilla (itseopiskelu)  
>> Lataa tai tilaa Kysy, kohtaa ja kuuntele – Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä  
>> Tutustu Materiaalivinkit – Materialtips -julkaisuun  
>> Kuuntele aiheeseen liittyvät podcastit  
>> Katso aiheeseen liittyvät videot Koordinaatin YouTube-kanavalla  

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!