Hyppää pääsisältöön

Monialainen yhteistyö rakentuu Ohjaamossa yhdessä oppien

Auli Sesay

projektipäällikkö,

TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa (ESR) -projekti (2019-2022), Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuvaus

Auli Sesay on toiminut projektipäällikkönä TESSU2-projektissa, jonka toimenpiteet ovat kohdentuneet erityisesti monialaisen yhteistyön rakentumiseen sekä ammattilaisten ohjausosaamisen vahvistamiseen Ohjaamoissa. Työ on ollut uranuurtavaa. Toimijoiden mietteitä projektin päättyessä on julkaistu projektin uunituoreessa loppujulkaisussa. Koordinaatti on kulkenut yhteistä matkaa TESSU-projekteissa hankkeiden ohjausryhmässä. Yhteinen työ on ollut tärkeää myös nuorisotyöllisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden tunnettavuudelle. Useissa Ohjaamoissa osana palvelutarjontaa on myös nuorten tieto- ja neuvontapalvelu.
Kolme ihmistä laittamassa isoja post it -lappuja osaamispiirakkatauluun.

Sisältö

Monialaiset palvelut ja niiden tuoma toivottu hyöty on nostettu viime aikoina keskusteluissa esiin erilaisissa kansallisissakin foorumeissa. Niillä tavoitellaan asiakkaille parempia, kokonaisvaltaisia ja yhteen sovitettuja tehokkaampia palveluja entisten pirstaloituneiden palvelujen sijaan. Äkkinäisesti ajateltuna kaunis ja yksinkertaiselta tuntuva ajatus. Vaan mitä kaikkea monialaisen toimintakulttuurin rakentaminen vaatii? Millaisiin tekijöihin on hyvä perusteellisesti paneutua ja satsata, jotta aito ja toimiva monialainen yhteistyö pääsee kukoistamaan? Miten tällaista kehittämistyötä voidaan tukea?

Monialainen yhteistyö – mikä nakertaa ja mikä rakentaa?

Monialainen yhteistyö ja työote ei synny itsestään tai sillä, että tuodaan laaja kattaus asiantuntijoita samaan tilaan. Tarvitaan paljon yhteistä aikaa, tahtotilaa ja johtamista monialaisen työkulttuurin synnyttämiselle, koska kyseessä on jotain muuta kuin se kotiorganisaatiossa tehtävä työ. 

Monialaista työkulttuuria nakertavia ja jarruttavia tekijöitä ovat mm. erilainen ymmärrys yhteisestä tavoitteesta, epäselvyydet rooleista, tietämättömyys toisten osaamisista ja niiden hyödyntämisestä, tiedonkulun katkeilu, sitoutumattomuus ja johtamisen välinpitämättömyys.

Sen sijaan rakentavia tekijöitä ovat mm. riittävä yhteinen aika, toisten työn arvostus ja arvostamisen kulttuuri yleensäkin, avoin keskustelu ja myönteinen ilmapiiri, selkeät yhdessä määritellyt tavoitteet ja roolit sekä toisten osaamisten hyödyntäminen ja kannustava johtaminen.

Onnistu ja innostu monialaisesta yhteisestä työstä

Monialaisen toimintakulttuurin rakentamisessa on tärkeää tunnistaa, mitä monialaisuus tarkoittaa yhteisenä ja jokaisen omana työnä, ja rakentaa yhteinen ymmärrys siitä, mitä se tarkoittaa arjen toiminnassa. Tärkeää on myös tehdä näkyväksi ne tekijät, jotka mahdollistavat tai haittaavat monialaista yhteistyötä – unohtamatta hyötyjä.

Kun onnistutaan luomaan toimiva monialainen toimintakulttuuri, siinä toimii jouhevasti sisäinen vuorovaikutus, yhteistyö on selkeästi organisoitunut, yhteistyö on työntekijöiden voimavaroja tukevaa ja osaamisen johtaminen on vahvaa. Monialaisessa yhteistyössä on kysymys yhteisestä työstä, työotteesta ja yhteisestä kielestä, jossa vuorovaikutuksen avulla syntyy verkoston keskinäinen luottamus ja sitoutuminen, ja jossa jokaisella on kirkkaana tavoite niin yhteisestä kuin omasta työstä. 

Ohjaamoja sparraamassa

Monialaisista palveluista nuorten Ohjaamot ovat esimerkki siitä, kuinka pitkäjännitteisellä työllä saadaan sellainen palvelukonsepti, jossa nuoria aidosti kuunnellaan ja palvelut tuotetaan yhteisenä työnä. Kehittämistyötä on tehty aina vuodesta 2014 alkaen, joka kertoo myös siitä, että hetkessä ei tällainen palvelu synny. Siihen on liittynyt monia käänteitä, kuoppia ja vastoinkäymisiä, mutta sitkeä periksiantamaton kehittämistyö on tuottanut nuortenkin mielestä erinomaista palvelua. 

Tähän kehittämistyöhön on oman panoksensa antanut TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti, jonka tavoitteena oli auttaa Ohjaamoja arvioimaan ja parantamaan palvelukykyään tukemalla monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamisen kehittämistä. TESSU tarjosi yli 6 vuoden ajan Ohjaamoille yhteisen foorumin keskusteluille valmennusten muodossa, jossa toimijat ratkoivat monialaisen ohjauksen ja yhteistyön kysymyksiä ja rakensivat yhteistä monialaista toimintakulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Valmennus toimi peilinä ja tuki Ohjaamoja toimimaan monialaisina, vertaisoppivina ja yhdessä ohjautuvina tiimeinä, joissa ohjaamohenkilöstö kehittää ja arvioi yhdessä omaa toimintaansa suunnitelmallisesti ja toisilta oppien. Koordinaatin tuoma tieto ja osaaminen nuorisotyöllisistä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista oli myös tärkeää tässä kokonaisuudessa.

Onnistuttiinko Ohjaamojen tukemisessa?

Valmennukset toteutettiin tavoitteellisina prosesseina, joissa Ohjaamot itse laativat valmennuksen tavoitteet ja sisällöt valmentajien kanssa. Valmennuksissa käytettiin osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä, jotka auttoivat tunnistamaan ja arvioimaan monialaisen työn ilmiöitä ja Ohjaamon senhetkisiä kehitysvaiheita. Lisäksi tuotettiin Ohjaamokoordinaattoreille Ohjaamon johtaminen ja koordinointi -valmennusta sekä koordinaattoreiden vertaismentorointiryhmiä johtamisen tueksi.

TESSU2-projektin valmennuksiin, vertaismentorointiin ja konsultointeihin osallistui 570 henkilöä 57 Ohjaamosta. Ohjaamot kokivat, että monialainen työ vahvistui melko hyvin valmennusten myötä. Sitoutuminen, keskinäinen arvostus, ymmärrys yhteisestä tavoitteesta, toisten osaamisten tunteminen, luottamus ja vuorovaikutus katsottiin myös lisääntyneen valmennuksen myötä. 

Ohjaamokoordinaattoreille kohdennetussa tuessa merkityksellisintä oli vertaistuki. Koordinaattorit kokivat, että luottamuksellinen, arvostava keskusteluilmapiiri mahdollisti avoimen keskustelun ja hyvien käytänteiden jakamisen. Tämä puolestaan lisäsi hyvinvointia ja auttoi jaksamaan muutosten aikana.

Monialaisesti oppien ja ohjaten – työkaluja ja virikkeitä käyttöön

TESSUn toiminnan tuloksena syntyi joukko erilaisia välineitä, menetelmiä, hyviä käytäntöjä ja julkaisuja monialaisen työn kehittämisen tueksi.

Monialaisesti oppien ja ohjaten -loppujulkaisussa tarkastellaan Ohjaamojen monialaisen työn kehittämistä ja kehittymistä sekä TESSU-projektin toimintaa TESSU-valmentajien, ohjaamotoimijoiden, yhteistyökumppaneiden, ohjausryhmän ja ministeriöiden kirjoittamana. Julkaisu on suunnattu kaikille monialaisten palvelujen kehittäjille ja päättäjille, Ohjaamon toimijoille ja johdolle sekä verkostolle. Julkaisu antaa virikkeitä kaikille monialaisesta yhteistyö- ja ohjausosaamista kiinnostuneille. Lataa Monialaisesti oppien ja ohjaten -loppujulkaisu Theseus-tietokannassa.

Lisäksi Monialaisesti oppien ja ohjaten – työkaluja monialaisen työn kehittämiseen -verkkojulkaisuun on koottu TESSU-projektien materiaaleja, menetelmiä, välineitä ja hyviä käytäntöjä sekä tietoa ja vinkkejä monialaisen työn kehittämiseen.

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!