Skip to main content

Maailma avoinna – kansainvälisyys poikkeusaikana ja tulevaisuudessa

Kuvaus

Maailma avoinna -verkkotilaisuudessa 9.12.2020 käsiteltiin sitä, millaisia kansainvälistymisen mahdollisuuksia on olemassa poikkeusaikana. Ohjausalan ammattilaisille suunnattuun tilaisuuteen osallistui noin 90 henkilöä eri puolilta Suomea. Kulunut vuosi on ollut varmasti erilainen kaikilla, mutta kansainvälisyyttä on pystytty siitä huolimatta toteuttamaan.
Kuvassa istuu nuoria.

Body

Opetushallituksen EU-ohjelmien kansallisen toimiston johtaja, opetusneuvos Mikko Nupponen toi tilaisuuden avauspuheenvuorossaan esiin sen, että korona-pandemia pysäytti aluksi lähestulkoon kaiken fyysisen kansainvälisen liikkuvuuden. Toiminta voi kuitenkin jatkua, kun tilanne on normalisoitunut, sillä monien hankkeiden kestoa on pidennetty. Mutta mitä on voitu tehdä poikkeusaikana?

Maailma avoinna -tilaisuudessa kerrottiin useita esimerkkejä siitä, miten kansainvälisyyttä on toteutettu koronapandemian aikana. Vaikka nuorisovaihtoja oli jouduttu siirtämään seuraavalle vuodelle, vapaaehtoisia oli kuitenkin keväällä pystynyt päättämään jaksonsa Suomessa, ja uusia päässyt aloittamaan syksyllä. Nuorisokeskus Villa Elbassa oli puolestaan ollut monikulttuurisen taustan omaavia vapaaehtoisia Suomesta, mikä oli toiminut hyvin.

 

Kansainvälistyminen on mahdollista kaikkina aikoina

Nuorten parissa työskentelevät löytävät muun muassa Opetushallitukselta palveluita tiedonlähteiksi, jotta nuorta voidaan tukea ja ohjata löytämään itselleen sopiva kansainvälistymisvaihtoehto joko kotimaasta tai ulkomailta. Kansainvälistyminen on mahdollista kaikkina aikoina. Tämän toivat esiin Opetushallituksen vastaava asiantuntija (Maailmalle.net) Sanna Heliövaaran ja ohjelma-asiantuntija (Eurodesk) Ysi Valve puheenvuorossaan. Heidän mukaansa nuoret ovat sopeutuneet poikkeustilanteeseen, ja heille tulevat kansainvälistymiseen liittyvät kysymykset ovat samanlaisia kuin aiemminkin.

Rohkaisu ja sinnikkyyteen korostuvat tässä ajassa. Poikkeustilanne ja esimerkiksi nuorisovaihtojen peruuntuminen harmittaa nuoria, jotka ovat odottaneet niitä pitkään, totesi Elisa Männistö Ylivieskan kaupungilta puheenvuorossaan. Työntekijöiden tuleekin korostaa nuorille sitä, että tulevaisuudessa nuorisovaihdot tulevat olemaan mahdollisia, niitä ei ole kokonaan peruttu. Heliövaara ja Valve tuovat esiin, että on tärkeä ohjata ja kannustaa nuoria eteenpäin unelmien tavoittelussa. Nuorten elämä ei ole tauolla, vaan he elävät tässä ja nyt.

”Innosta nuoria suunnittelemaan ja haaveilemaan!”, kehottavat Heliövaara ja Valve.

Kentällä hankkeiden suunnittelua ja valmisteluita oli toteutettu muun muassa Zoomin avulla. Hankekumppaniin ja maahan oli tutustuttu tekemällä esityksiä omasta arjesta. Lisäksi oli järjestetty Discordin kautta tapaaminen kumppanin kanssa. Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivangissa, Nuorisokeskus Villa Elbassa, Ylivieskan kaupungissa ja Nuorisokeskus Piispalassa on tavoitteena jatkaa digitaalisen median käyttämistä, jonka hyöty on poikkeusaikana tullut esiin. Esimerkiksi hankkeen valmisteluvaiheessa verkossa tapahtuvalla vuorovaikutuksella ja toisiin tutustumisella on iso merkitys ennen varsinaista tapaamista.

Liikkuvuus on jokaisen nuoren oikeus, mikä tulee taata kaikille siitä kiinnostuneille nuorille.

Tilaisuudessa tuotiin vahvasti esiin myös kotikansainvälisyys, jota voi toteuttaa monin eri tavoin omalla paikkakunnalla ja lähiympäristössä. Se on myös mahdollista jokaiselle, kaikkina aikoina. On huomioitava erityisesti syrjäseudulla asuvat nuoret, joilla todennäköisesti on vähemmän mahdollisuuksia kansainvälisyyteen. Lisäksi kaikilla nuorilla ei ole samanlaista mahdollisuutta tai osaamista toimia digitaalisissa ympäristöissä, joka voi rajata joidenkin nuorten osallistumista kansainväliseen toimintaan. 

 

Digitaaliset välineet tukemassa kansainvälisyyteen

Keskeisenä huomiona Maailma avoinna -tilaisuudesta jäi se, että digitaalisissa ympäristöissä toteutettua kansainvälistymistoiminta ei kuitenkaan koskaan korvaa täysin ulkomaille lähtöä ja sieltä saatavaa kokemusta. EU-ohjelmissa fyysiset ulkomaanvaihdot tulevat olemaan jatkossakin keskeinen osa kansainvälisyyskokemusta, tätä ei tulla korvaamaan virtuaalisuudella. Tulevan EU-ohjelmakauden Erasmus+ -ohjelmassa tulee näkymään kestävä kehitys, ilmastovastuullisuus ja maata pitkin matkustamisen tukeminen, sekä etä- ja virtuaalivaihtoehdot.

Tulevaisuudessa tullaan varmasti hyödyntämään sekä kasvokkain että etänä tapahtuvaa kansainvälisyyttä. Digitaalisten välineiden hyödyntäminen sopii hyvin esimerkiksi vaihtojen valmisteluvaiheeseen ja arjen kokemusten jakamiseen. Yksinkertaisimmillaan on helppo toteuttaa kansainvälisyyttä esimerkiksi Instagram- tai Facebook-livelähetyksillä tai tutustua etukäteen Teams- tai Zoom -tapaamisen kautta hankekumppaneihin.

On tärkeä päivittää omia työtapoja digitaalisen median tarjoamien mahdollisuuksien myötä.

Jaana Kettunen, joka toimii varajohtajana Koulutuksen tutkimuslaitoksessa Jyväskylän yliopistossa, esitteli puheenvuorossaan ohjaajan muuttunutta roolia ja ohjauspalveluiden asiointitapojen ja -kanavien monipuolistamista. Ohjaaja ei ole enää pelkästään tiedollinen asiantuntija vaan ohjauksellisia kysymyksiä tarkastellaan myös yhteisöllisesti.

Kettunen toi esiin, että on tärkeä olla selvillä erilaisista teknologian tarjoamista vaihtoehdoista, joita voi hyödyntää tiedon jakamisessa, kahdenvälisessä tai yhteistoiminnallisen tiedon tuottamisen ohjauksellisissa tilanteissa. Ohjaajan tulee pohtia, mikä väline sopii parhaiten mihinkin tilanteeseen. Kettunen korostaa, että ammattilaisilla vahvana pohjana työssä toimii hyvä media- ja informaatiolukutaito. Tämä helpottaa esimerkiksi tiedon rajaamista ja hakemista, verkkokirjoittamista, tiedon kiteyttämistä visuaaliseksi kuvaksi tai videoneuvotteluissa toimimista. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse ottaa haltuun yhdellä kertaa.

 

Osaamisen takaaminen tärkeää

Jotta nuoria voidaan kannustaa ja innostaa kansainvälisyyteen, tarvitaan kansainvälisyysohjausta sekä tietoa, neuvontaa ja ohjausta kansainvälisen osaamisen kehittämiseen. Suomen Euroguidance tarjoaa tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisille suunnattuja palveluita. Vastaava asiantuntija Anne Valkeapää toi puheenvuorossaan esiin sen, että kansainvälistä osaamista on kaikilla, mutta sen kehittämiseen ja monipuolistamiseen tarvitaan usein tukea ja ohjausta. Lisäksi sen tunnistamisessa tai sanoittamisessa voi olla vaikeuksia.

Ohjaajan kokemushistoria ja asenne kansainvälistymistä kohtaan vaikuttaa myös ohjaukseen. Kenelle kansainvälisyys mielestäsi kuuluu? Kenelle ei? On tärkeä kiinnittää huomiota omiin asenteisiin ja arvoihin, sekä kehittää omaa osaamistaan kouluttautumalla. Lisäksi voi aktiivisesti itse hankkia kansainvälistä kokemusta, mikä on usein paras tapa innostaa muita kansainvälistymään. Euroguidence ja Eurodesk ovat muutamia esimerkkejä toimijoista, joilta saa lisätietoa ja koulutusta.

Jaana Fedotoff, Koordinaatin kehittämispäällikkö totesi loppupuheenvuorossaan, että 
nuorten parissa työskentelevien osaamista toteuttaa kansainvälisiä nuorisovaihtoja tulee tukea sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Hän piti erityisen tärkeänä sitä, että kansainvälisten nuorisovaihtojen digitaaliset mahdollisuudet ovat joustavia ja mukautuvaisia aina kulloiseenkin tilanteeseen.

Tietoa, kokemuksia ja tuloksia pitkän aikavälin vaikutuksista on tärkeää kerätä juuri nyt.  

Tutustu Opetushallituksen Maailmalle.net-palveluun
Tutustu Opetushallituksen Eurodesk-palveluun
Tutustu Opetushallituksen Euroguidance-palveluun