Hoppa till huvudinnehåll

Virtuaaliheimo tarjoaa tietoa ja vertaistukea

Laura Juntunen

Vapaa toimittaja,

sisällöntuottaja (freelance)

Kuvaus

ADHD-liiton Virtuaaliheimo-hankkeessa kehitettiin adhd-oireisille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu Discord-palvelin, ADHOODS. Se rakennettiin yhdessä nuorten kanssa, jotta lopputulos olisi varmasti käyttäjiensä näköinen.
Jonkun henkilön kädessä oleva puhelin, jonka näytöllä Discord-sovellus.

Brödtext

Adhd:stä puhutaan nyt enemmän kuin koskaan. Silti harvoilla on riittävästi tietoa aiheesta, vaikka se koskettaisi itseä tai läheistä.  

Siksi ADHD-liiton maaliskuussa 2022 aloittamassa STEA-rahoitteisessa Virtuaaliheimo-hankkeessa päätettiin rakentaa Discord-palvelin, joka tarjoaisi tietoa ja vertaistukea erityisesti nuorille sekä nuorille aikuisille.  

Syyskuussa avautunut palvelin sai nimen ADHOODS. Se on suunnattu 16–29-vuotiaille adhd-oireisille nuorille ja nuorille aikuisille. 

”Tämä on tärkeää, jotta he voisivat paremmin ymmärtää omaa käyttäytymistään ja toimintakykyään ja kykenisivät hahmottamaan paremmin omia haasteitaan ja erilaisia selviytymiskeinoja, jotka auttavat pärjäämään arjessa, koulussa ja työssä”, kertoo Marjo Hodju.

Hodju työskentelee Virtuaaliheimo-hankkeessa projektivastaavana yhdessä Nuppu-Leena Sepän kanssa.  

Discord on ADHD-liitolle täysin uusi toimintamalli, ja nuoret tuore kohderyhmä. Hodju ja Seppä kertovat, että Virtuaaliheimo-hanke sai alkunsa nuorten ja heidän läheistensä omasta toiveesta. Aiemmin liitolla on ollut toimintaa lähinnä aikuisille. 

”Haluamme olla helposti saatavilla oleva palvelumuoto, joka tarjoaa tukea erilaisissa elämäntilanteissa. ADHOODS voi olla sopiva palvelu esimerkiksi silloin, kun kaipaa vertaistukea tai kun ihminen odottaa vielä pääsyä adhd-tutkimuksiin”, Hodju kertoo.   

Virtuaaliheimo tarjoaa samaistumispintaa 

Virtuaaliheimon selkärangan muodostaa kolme ydinteemaa.  

Ensimmäinen niistä on se, että jokainen saa osallistua. Discord-palvelin tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa yhteisön toimintaan, ja nuoret saavat tilaisuuden olla mukana itselleen mieluisessa vapaaehtoistoiminnassa. 

Toisekseen Virtuaaliheimon tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä adhd:n oirekuvasta ja siitä, kuinka se voi vaikuttaa opiskeluun, työelämään ja arjen hallintaan. Tietoa tarjotaan esimerkiksi infotilaisuuksissa, joihin eri alojen ammattilaiset tulevat jakamaan osaamistaan. Samalla nuorille tarjotaan mahdollisuus esittää teemaan liittyviä kysymyksiä. 

Oppimiseen ja opiskeluun liittyviä tukikeinoja ja vinkkejä on käsitelty useamman asiantuntijan voimin. ADHOODS:lla on vieraillut esimerkiksi kaksi YTHS:n lääkäriä, Suomen ylioppilaskuntien liiton edustajia sekä Asta Kohtala esittelemässä konkreettisia vinkkejä oppimisen helpottamiseksi. 

Toiminnan kolmas kulmakivi on ajatus vertaistuen voimasta. Ammattilaisten lisäksi palvelimella on useita vertaistoimijoita, jotka kykenevät tarjoamaan nuorille kokemuksia siitä, etteivät he ole yksin. Nuorille on tärkeää tulla hyväksytyksi omana itsenään.  

”Kun nuoret ovat tekemisissä niin sanottujen neurotyypillisten kanssa, he eivät välttämättä saa kokea tulevansa ymmärretyiksi. Virtuaaliheimo tarjoaa heille arvokkaita samankaltaisuuden kokemuksia”, Hodju toteaa.   

Nuoret kaipaavat tukea arkeen 

ADHOODS-palvelin on avoinna ympäri vuorokauden.  

”Se palvelee parhaiten tarkoitustaan ollessaan käytettävissä juuri silloin, kun nuoresta siltä tuntuu”, Seppä sanoo.   

Erityisesti nuoret kaipaavat tukea ja neuvoja arjen hallintaan. Hodju ja Seppä saavat paljon kysymyksiä esimerkiksi unirytmin ylläpitoon ja erilaisiin koulu- ja työelämän tarjoamiin tukitoimiin liittyen. 

Moni nuori kertoo kokevansa, että vaikka tietoa adhd:stä alkaa olla jo paljon, se on edelleen pirstaleista ja hajallaan. Nuoret joutuvat toistuvasti ponnistelemaan löytääkseen tarvitsemansa avun ja oikeat tukea tarjoavat tahot.  

”Suunta on kyllä eteenpäin, sillä nuorten yksilöllisiä tarpeita on alettu huomioida aiempaa paremmin. ADHOODS-palvelimella tapahtuneiden kohtaamisten myötä olemme kuitenkin huomanneet, että tarve keskustelulle ja tiedon jakamiselle on edelleen olemassa”, Seppä toteaa.   

Virtuaaliheimo on käyttäjiensä suunnittelema 

Virtuaaliheimo-hankkeen tavoitteena oli rakentaa käyttäjiensä näköinen palvelu. Siksi kohderyhmään kuuluvia nuoria ja nuoria aikuisia on ollut mukana jo ADHOODS:in kehittämisvaiheessa.  

”Näitä nuoria on koko ajan yhdistänyt se, että he itse kokevat hyvin tärkeäksi ja merkitykselliseksi olla mukana kehitystyössä”, Hodju kertoo.  

Nuoret on saatu mukaan tarjoamalla heille mahdollisuuksia tehdä asioita, jotka heitä kiinnostavat tai jotka he kokevat omaksi vahvuudekseen.  

”Nuoret ovat saaneet itse määrittää omaa rooliaan ja aktiivisuuttaan,” Hodju sanoo.  

Nuoria toimii hankkeessa kehittäjätehtävissä ja palvelimella esimerkiksi ryhmänohjaajina ja vertaistukihenkilöinä.  

Ammattilaiset kulkevat tiiviisti vapaaehtoisten rinnalla. Jokainen vapaaehtoinen koulutetaan toimintaan, ja heille tarjotaan heti alussa kattava tietopaketti työnsä tueksi. Vertaistukihenkilöille on myös omaa virkistystoimintaa, joka osaltaan rakentaa keskinäistä yhteisöllisyyttä. 

”Korostamme myös, että nuoret saavat olla meihin yhteydessä ilman minkäänlaista kynnystä. Yhteisö on sitä varten, etteivät nuoret jäisi asioiden kanssa yksin. Tämä pätee myös vertaistyöntekijöihin.” 

Vaikka vertaistuen ja vapaaehtoisten rooli on suuri, myös ammattilaisten työpanos on tärkeä. Hodjun ja Sepän tehtävänä on tarjota toiminnalle puitteet ja mahdollistaa palvelimen käytettävyys. He vastaavat myös toiminnan organisoimisesta ja koordinoinnista, rakentavat yhteisölle kuukausittaisen ohjelman sekä pitävät yhteyttä hankkeen yhteistyökumppaneihin. 

”Ajatus kuitenkin on, että ADHOODS ei ole meidän työntekijöiden vaan nuorten palvelin. Me olemme siellä vain apuna”, Seppä korostaa hymyillen.    

Yhdessä tekemisen riemua 

Hodju ja Seppä kokevat, että Virtuaaliheimo on arvokas ja ilahduttava hanke. ADHOODS-palvelimelle on onnistuttu luomaan mukava ja rento ilmapiiri, joka osaltaan kannustaa nuoria mukaan. 

Myös työntekijöiden näkökulmasta hankkeeseen on alusta saakka liittynyt paljon onnistumisen iloa ja yhdessä kehittämisen riemua.  

”Yhteishenki ja fiilis, joka ADHOODSiin on muodostunut, on ilahduttanut. Kiitos siitä kuuluu tietysti nuorille, sillä he ovat näitä luomassa joka päivä”, Seppä kiittelee.  

Hodju nyökyttelee.  

”Meillä on siellä todella mukavia, fiksuja ja avuliaita nuoria, jotka tsemppaavat toisiaan mahtavasti. Rohkeasti vain mukaan!”, hän kannustaa.  

Lisätietoja Virtuaaliheimo-hankkeesta ja ADHOODS-palvelimesta voit lukea ADHD-liiton verkkosivuilta.   

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!