Hyppää pääsisältöön

Erasmus+-projekt DesYIgn – innovativ servicedesign och uppsökande verksamhet inom ungdomsinformationstjänster

Kuvaus

Medborgarnas mänskliga och sociala kapital hör till Europas största styrkor i dag och i framtiden. För att kunna utnyttja denna resurs förnuftigt är det väsentligt att ständigt arbeta för delaktighet och lika möjligheter för alla att engagera sig i samhället. Därför är det ett viktigt mål att uppmuntra människor att vara en aktiv del av samhället, då detta garanterar att medborgarna blir hörda och har bättre möjligheter att vara med om att fatta beslut som påverkar deras liv och framtid.

Sisältö

Framför allt unga människor står i fara att känna sig utanför det sociala och samhälleliga livet och tycker att det är svårt att förstå all den information som finns tillgänglig via olika medier. Därför vill vi nu presentera Erasmus+-projektet DesYIgn. Projektet har som mål att förnya servicedesign och att skapa verktyg och resurser så att människor som jobbar med ungdomar och ungdomsinformation kan nå ut till så många unga som möjligt, speciellt till dem som är i fara för social utslagning. Projektet fokuserar på unga människor upp till 30 år, vilket betyder att resultaten är användbara även för andra grupper (t.ex. arbetslösa, flyktingar) i samhället som behöver rådgivning när det gäller att hitta jobb, studiealternativ eller övriga möjligheter i livet. Projektets mål, att utveckla rådgivningstjänster, är relevant för alla åldersgrupper och bidrar till livslångt lärande.

Förnyelse av servicedesign med hänsyn till användarbehoven

Den första målsättningen i DesYIgn-projektet är att bidra till högklassigt ungdomsarbete genom att stödja strukturerna för ungdomsinformation med att optimera ungdomsinformationstjänster och att etablera effektiva strategier och verktyg för att nå ut till flera unga människor, speciellt till dem som mest behöver det. Inledningsvis görs fokusgruppintervjuer med unga människor för att förstå hur de föredrar att komma i kontakt med information, vilka utmaningar det finns med tillgång till information samt vilka slags stöd de unga behöver för att kunna navigera i dagens informationslandskap. Därefter implementeras servicedesign i syfte att förnya tjänsterna med beaktande av användarbehoven, dvs. så att tjänsterna är användarvänliga, behovsanpassade, konkurrenskraftiga och relevanta för målgruppen. Verktygslådan för innovativ design av ungdomsinformationstjänster innehåller kvalitetsmätare och -indikatorer och baseras på metodologi som prövats på bred front i andra sammanhang. I projektets centrum står det nyligen godkända 1.    European Youth Information Charter, i synnerhet när det gäller princip nr 2 som ska säkerställa att ungdomsinformation är tillgänglig.

Den andra målsättningen är att stödja ungas egenmakt. Endast när unga människor är medvetna om möjligheterna som finns till för dem, kan de ta vara på dem för att aktivt delta i samhället. Genom att säkerställa att de får den information som är nödvändig för dem med tanke på deras rättigheter och möjligheter, kan ungdomsinformationstjänsterna se till att unga ärdelaktiga i samhället och främjar deras autonomi.

Den tredje målsättningen är öppna utbildningsmöjligheter och innovativa metoder i den digitala eran. Sätten att nå unga människor håller ständigt på att ändras till följd av nya och framväxande digitala verktyg. Under projektet kommer det att utvecklas digitala resurser med hänsyn till nuvarande trender och behov bland ungdomar för att säkerställa att de som förser ungdomar med information har de verktyg och färdigheter som krävs för att lyckas att stödja så många ungdomar som möjligt. Det kommer att utvecklas en webbaserad kurs om innovativ servicedesign för ungdomsinformationstjänster. För personer som arbetar med ungdomar och ungdomsinformation öppnar kursen utbildningsmöjligheter och ger en chans att lära sig mer om dagens digitala värld.

Förväntade resultat och påverkan

Projektet innebär forskning med hjälp av bakgrundsmaterial för att säkerställa att projektresultaten är evidensbaserade och reflekterar behov och trender hos unga människor.

Projektresultaten är:

att producera en webbkurs om utveckling av informationsdelning till ungdomar genom att tillämpa servicedesign (med hjälp av webbseminarier och bidrag från experter inom servicedesign samt videor och andra digitala verktyg). Kursen kan lätt anpassas och modifieras så att den kan tillämpas för informations- och rådgivningstjänster riktade till människor i alla åldrar.

att skapa en verktygslåda för servicedesign inom informationsdelning till ungdomar i syfte att nå flera ungdomar, inklusive kvalitetsindikatorer och -mätare. Verktygslådan kan också användas för att utveckla informationsdelning till andra grupper i samhället, så som arbetslösa, invandrare eller andra grupper som behöver mer stöd med att hitta just den information de behöver om arbete, utbildning, boende eller andra områden i vardagslivet. 

att utföra innovativa designtester som testar de i olika skeden utvecklade resurserna och bidrar till att tänka om informationsdelning till ungdomar med hjälp av tjänstedesignmetoder. Metoderna kan användas som praktiska exempel inom ungdomsinformationstjänster i hela Europa, men dessutom kan de vara till nytta för informations- och rådgivningstjänster för människor i alla åldrar.

Detta projekt utreder nya koncept för ungdomsarbete med hjälp av evidensbaserad forskning och att söka innovativa metoder för tjänsteutformning. Genom att tillämpa metoder för servicedesign är verktygslådan och utbildningen även användbara för vilken tjänst som helst som ska nå flera personer eller som behöver en mer användarbaserad strategi. Att strategin blir användarbaserad kan säkerställas genom att målgruppen för tjänsterna deltar i varje steg av projektet – deltagarna vill gärna hjälpa till att designa den service som är riktade till dem. Att de är med när man skapar och testar tjänsterna är nödvändigt – då blir tjänsterna effektiva och relevanta. Projektresultaten kan tillämpas på bred front även i andra sektorer, speciellt när man söker vinst, genom att ha andra målgrupper med i servicedesign och därmed bidra till en användarbaserad strategi för livslångt lärande. 

Projektkoordination:

European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA)

Koordinaatti och Informationsvetenskap vid Åbo Akademi spelar central roll i projektet.

Koordinaatti har expertis inom koordinering av ungdomsarbete, digital kommunikation och marknadsföring och kommer att bidra till projektet genom att skapa innehåll för verktygslådan, webbkursen och testning av verktygen. Dessutom ska Koordinaatti vara med om i att skapa en innovativ strategi för tjänsteplanering av ungdomsinformationstjänster och i att sprida och implementera projektet i Finland.

Informationsvetenskap vid Åbo Akademi har expertis inom forskning om informationsbeteende och ska bidra till projektet genom vetenskapliga insikter om behov och användning av ungdomsinformation. De kommer också att leda arbetet för fokusgruppsintervjuerna med unga människor genom att samla in data om ungdomars preferenser när det gäller informationskällor, utvärdering av information och användning av ungdomsinformationstjänster.

Gunilla Widén, professor vid informationsvetenskap, Åbo Akademi. Hennes specialområden är inom områdena informationsbeteende och informationsledning. Hon har lett flera forskningsprojekt gällande informationskultur, betydelsen av socialt kapital vid informationsledning och informationskompetens i olika kontexter, speciellt när det gäller ungdomars informationsbeteende.

Jaana Fedotoff, utvecklingschef vid Koordinaatti, kompetenscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete i Finland. Redan i ett mycket tidigt skede började hennes arbete utvecklas kring kommunikation, likaväl som kring ungdomsinformation, -rådgivning och -handledning på nationell och europeisk nivå. Denna väg har hon följt sedan dess – nu är hon medlem i flera expertgrupper i Finland. Sedan april 2016 har hon medverkat som styrelseordförande för European Youth Information and Counselling Agency ERYICA.

Den här artikeln ingår i en serie med artiklar om vägledning i Finland. Artikelserien publiceras av Euroguidance och EPALE teams på Utbildningsstyrelsen i Finland. Artiklarna publiceras under hela Finlands EU-ordförandeskap, cirka en artikel per månad.

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!