Hyppää pääsisältöön

Tietotyö - yhdessä tekemistä

Kuvaus

Tieto kuuluu kaikille nuorille. Se on lähtökohta nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Digitalisaation myötä tieto on jatkuvasti läsnä kaikkialla, mutta sen hakeminen, arvioiminen ja kriittinen punnitseminen osoittautuu usein nuorille haastavaksi. Nyt jos koskaan on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, millaista neuvontaa, ohjausta ja tietoa nuorille annetaan. Mihin suuntaan nuorten tieto- ja neuvontatyö on mennyt, kun yhteiskunta on muuttunut yhä digitaalisemmaksi? Mitkä ovat nuorten tieto- ja neuvontatyön vahvuudet ja ominaispiirteet?

Sisältö

Tutkija Karla Malm Nuorisotutkimusseurasta kokosi Koordinaatin tilaamaan raporttiin huomioita siitä, mitä tieto- ja neuvontatyö on nykypäivän muuttuvassa tietomaisemassa ja millaista sen on suositeltavaa olla. Aktiiviseksi toimijaksi kasvaminen nykyisen kaltaisessa informaatiotulvassa edellyttää monipuolisia taitoja, valmiuksia ja kriittisyyttä. Tätä kaikkea ei opita pelkästään syntymällä digitaaliseen maailmaan, vaan niitä tulee harjoitella. (Malm, 2019, 5–6.) Mieluiten pätevän ohjaajan, opastajan ja kanssakulkijan johdolla.

Nykyisen kaltaisessa online-yhteiskunnassa lähes jokainen on tavoitettavissa koko ajan ja moninaisen tiedon äärellä. Muuttuva tietomaisema tarjoaa toistuvia pohdintoja totuudesta ja oikeasta tiedosta. Suhde tietoon tulee yhä haastavammaksi, mikä edellyttää vahvaa media- ja informaatiolukutaitoa. (Malm, 2019, 8.) Digitaalisten ympäristöjen edellyttämät valmiudet ja taidot ovat osa yhteiskunnallista toimintakykyä ja kansalaisvalmiuksia, joiden kehittymisessä erityisesti lapsia ja nuoria on tuettava.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön vahvuuksia

Perinteiset tavat ymmärtää nuorten tieto- ja neuvontatyö ei välttämättä enää tunnista ja onnistu kuvaamaan kaikkia tilanteita, joissa työmuoto toimii tai sille olisi tarve. Tietotulvan hallintaan liittyvä osaaminen on raportin mukaan yksi nuorten tieto- ja neuvontatyön vahvuuksista. Toisena vahvuutena korostuu nuorten kohtaamiseen liittyvät taidot. (Malm, 2019, 28.) Myönteisellä tunnistamisella kohtaamisissa tarkoitetaan hyväksyntää, arvostusta, positiivisen huomion saamista, itsetunnon ja minäkuvan vahvistumista sekä uskoa omiin toimintamahdollisuuksiin (Malm, 2019, 22).

Monialaisissa palveluissa asetetaan nuori keskiöön. Tietotyö nähdään vahvasti vuorovaikutuksena työntekijän ja nuoren välillä, eikä sitä määritellä kapeasti pelkästään yksisuuntaiseksi tiedotukseksi. Media- ja informaatiolukutaitoa korostava ote on yksi tieto- ja neuvontatyön ominaispiirteistä, joka erottaa sen muusta nuorisotyöstä. Keskeistä on tieto ja nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää ja käyttää sitä. (Malm, 2019, 29.) Tämä on tärkeä toimintaedellytys globaalissa ja digitalisoituvassa maailmassa, jossa valheellisella tiedolla pyritään vaikuttamaan erityisesti nuoriin, joilla ei ole vielä tarvittavia taitoja suojella itseään.

Millaista nuorten tieto- ja neuvontatyön tulee olla?

Malm esittelee raportissa seitsemän kohtaa siitä, millaista nuorten tieto- ja neuvontatyön on suositeltavaa olla (Malm, 2019, 27–28):

  1. Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteena on vahvistaa nuoren toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa.
  2. Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteena on turvallinen ja tasa-arvoinen tietomaisema kaikille.
  3. Nuorten tieto- ja neuvontatyö ei ole ongelmalähtöistä.
  4. Nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaiset hallitsevat nuoren kohtaamisen taidot sekä media- ja informaatiolukutaidon ja soveltavat niitä päivittäisessä työssään.
  5. Ammatillista nuorten tieto- ja neuvontatyötä voidaan toteuttaa päätoimisesti tai osana toimenkuvaa.
  6. Nuorten tieto- ja neuvontatyö ei ole paikka- tai henkilösidonnaista.
  7. Nuorten tieto- ja neuvontatyö on yhdessä tietämistä.

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä korostuu se, että tieto on kaikkien saatavilla, mutta tiedon kriittinen arvioiminen, oikean tiedon löytäminen ja tiedon tuottaminen ja levittäminen vaativat osaamista. Valmiudet toimia digitaalisissa ympäristöissä eivät kehity itsestään. Tieto- ja neuvontatyössä tuetaan nuorten toimijuutta, osallisuutta ja kansalaisuuden toteutumista vahvistamalla media- ja informaatiolukutaidon kehittämistä. Tavoitteena on kaikille nuorille turvallinen ympäristö ilman vihapuhetta tai häirintää. (Malm, 2019, 27.)

Työntekijöitä kouluttamalla varmistetaan heidän riittävä ammatillinen osaaminen. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä kohtaamiset perustuvat myönteiseen tunnistamiseen, vahvistavat nuoren itsetuntoa, oman osaamisen sanoittamisen taitoja ja uskoa omiin toimintamahdollisuuksiin. Tieto syntyy vuorovaikutuksessa ja nuori on tiedon tuottamisen aktiivinen osapuoli. (Malm, 2019, 28.)

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on työmuoto, joka toimii sekä itsenäisenä palveluna että osana monialaisia palveluita. On suositeltavaa kirjata työtehtäviin tieto- ja neuvontatyö, tekipä sitä päätoimisesti tai osana toimenkuvaa. Lisäksi on huomioitava, ettei ole merkitystä sillä, toteutetaanko työtä fyysisessä paikassa, verkossa, itsenäisessä toimintapisteessä vai osana monialaisia palveluita. (Malm, 2019, 28.)

Kohtaamisiin perustuva nuorten tieto- ja neuvontatyö vahvistaa nuorten tiedon tuottamisen ja levittämisen taitoja. Koordinaatin työn ydin on vahvistaa työtä tekevien osaamista ja tuottaa asiantuntija- ja tukipalveluita valtakunnallisesti. Tätä työtä on tehty vuodesta 2006 ja jatketaan parhaillaan kolmessa eri osaamiskeskusyhteenliittymissä, jotka nimettiin maaliskuussa 2020.

Kolme kysymystä lukijalle

  • Millä tavoin organisaatiossanne tuotetaan nuorille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita?
  • Mitkä ovat ne konkreettiset keinot, joilla voin omassa työssäni vahvistaa nuorten media- ja informaatiolukutaitoa?
  • Millä toimenpiteillä varmistamme työyhteisössä, että nuorten kohtaaminen on työn keskiössä?

Laajemmin Karla Malmin ehdottamiin suosituksiin voi tutustua raportissa, joka on saatavilla Koordinaatin materiaalipankista:

Malm, K. 2019. Tietotulvan hallinnan ammattilaiset: Nuorten tieto-ja neuvontatyö 2020-luvulla. Siirry tästä materiaalipankkiin.

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!